1 Cruden, Neil , K= 0, Elo=1733, ID=4239
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Ravi, Narasimhan Lak 1166 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 WCM Braganza, Nadia 1390 343 0.88 0.5 1.5 4.5
3 B 7 Wang, Aaron Ziwen 1476 257 0.82 0.0 1.5 4.5
4 W 13 Patel, Rishit 1433 300 0.85 0.0 1.5 3.5
5 B 22 Qiu, Daniel 1290 400 0.92 0.5 2.0 2.0
6 W 27 Zhao, Jay Zi Xuan 952 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1377 1285 5.31 3.0 10.5

2 Peak, Stephen , K= 0, Elo=1484, ID=8728
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Han, Allan 1311 173 0.73 0.5 0.5 2.5
2 W 33 Li, Saibo (Cyber) 0 400 0.92 0.0 0.5 4.5
3 B 28 Song, Yifei 1065 400 0.92 1.0 1.5 2.0
4 W 17 Gong, Jie 1263 221 0.78 0.5 2.0 3.0
5 B 25 Xu, Hannah 1101 383 0.91 0.0 2.0 3.0
6 W 35 Sun, Weiqun 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 715 790 5.18 2.0 8.5

3 Jacobs, Hilton , K= 0, Elo=1720, ID=5333
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Yu, Jeffrey 1259 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 Li, Leo Xiang Yu 1342 378 0.91 1.0 2.0 3.5
3 W 8 Zheng, Thomas 1256 400 0.92 0.5 2.5 4.0
4 B 6 Hackney, Connor 1430 290 0.84 1.0 3.5 3.5
5 W 7 Wang, Aaron Ziwen 1476 244 0.80 1.0 4.5 4.5
6 B 5 Lyall, Simon 1677 43 0.56 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1720 1407 4.95 4.5 18.0

4 Hackney, Leyton , K= 0, Elo=1669, ID=5523
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 WCM Lourenco, Eva 1227 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 11 Gao, Hugh Zihuai 1411 258 0.82 0.5 1.5 4.0
3 B 13 Patel, Rishit 1433 236 0.80 1.0 2.5 3.5
4 W 8 Zheng, Thomas 1256 400 0.92 0.5 3.0 4.0
5 B 5 Lyall, Simon 1677 8 0.49 0.0 3.0 5.5
6 W 25 Xu, Hannah 1101 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1569 1351 4.87 4.0 15.0

5 Lyall, Simon , K= 0, Elo=1677, ID=3945
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Qiu, Daniel 1290 387 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 14 Smith, Scott R 1347 330 0.88 1.0 2.0 2.0
3 W 33 Li, Saibo (Cyber) 0 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 7 Wang, Aaron Ziwen 1476 201 0.76 0.5 3.5 4.5
5 W 4 Hackney, Leyton 1669 8 0.51 1.0 4.5 4.0
6 W 3 Jacobs, Hilton 1720 43 0.44 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1680 1250 4.42 5.5 19.5

6 Hackney, Connor , K= 0, Elo=1430, ID=9260
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Yuan, Kimberley 1348 82 0.61 1.0 1.0 0.5
2 W 13 Patel, Rishit 1433 3 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 17 Gong, Jie 1263 167 0.72 1.0 2.5 3.0
4 W 3 Jacobs, Hilton 1720 290 0.16 0.0 2.5 4.5
5 B 21 WCM Lourenco, Eva 1227 203 0.76 1.0 3.5 3.5
6 W 33 Li, Saibo (Cyber) 0 400 0.92 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1257 1165 3.67 3.5 14.5

7 Wang, Aaron Ziwen , K= 0, Elo=1476, ID=8174
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 McRae, John 1104 372 0.90 1.0 1.0 1.5
2 B 35 Sun, Weiqun 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Cruden, Neil 1733 257 0.18 1.0 3.0 3.0
4 W 5 Lyall, Simon 1677 201 0.24 0.5 3.5 5.5
5 B 3 Jacobs, Hilton 1720 244 0.20 0.0 3.5 4.5
6 B 8 Zheng, Thomas 1256 220 0.78 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1527 1248 3.22 4.5 17.5

8 Zheng, Thomas , K= 0, Elo=1256, ID=9246
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Xu, Hannah 1101 155 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 15 Li, Allen 1352 96 0.37 1.0 2.0 2.5
3 B 3 Jacobs, Hilton 1720 400 0.08 0.5 2.5 4.5
4 B 4 Hackney, Leyton 1669 400 0.08 0.5 3.0 4.0
5 W 20 Yu, Jeffrey 1259 3 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 7 Wang, Aaron Ziwen 1476 220 0.22 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1609 1430 1.96 4.0 16.5

9 Ning, Isabelle Yixua, K= 0, Elo=1288, ID=9360
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Zhao, Brian 1075 213 0.77 0.5 0.5 2.0
2 B 34 Patdu, Ariel 0 400 0.92 0.0 0.5 3.0
3 W 32 Chung, James 0 400 0.92 1.0 1.5 3.0
4 W 22 Qiu, Daniel 1290 2 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 11 Gao, Hugh Zihuai 1411 123 0.33 0.0 2.5 4.0
6 B 20 Yu, Jeffrey 1259 29 0.54 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 819 839 3.98 2.5 10.0

10 WCM Braganza, Nadia , K= 0, Elo=1390, ID=8918
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Zhao, Jay Zi Xuan 952 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Cruden, Neil 1733 343 0.12 0.5 1.5 3.0
3 B 19 Han, Allan 1311 79 0.61 0.5 2.0 2.5
4 W 25 Xu, Hannah 1101 289 0.84 1.0 3.0 3.0
5 B 33 Li, Saibo (Cyber) 0 400 0.92 0.5 3.5 4.5
6 W 13 Patel, Rishit 1433 43 0.44 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1345 1088 3.85 4.5 15.5

11 Gao, Hugh Zihuai , K= 0, Elo=1411, ID=8872
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Song, Yifei 1065 346 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Hackney, Leyton 1669 258 0.18 0.5 1.5 4.0
3 W 34 Patdu, Ariel 0 400 0.92 0.5 2.0 3.0
4 B 20 Yu, Jeffrey 1259 152 0.70 0.0 2.0 4.0
5 W 9 Ning, Isabelle Yixua 1288 123 0.67 1.0 3.0 2.5
6 B 17 Gong, Jie 1263 148 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1292 1091 4.06 4.0 13.5

12 Li, Leo Xiang Yu , K= 0, Elo=1342, ID=8016
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1037647520 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 Jacobs, Hilton 1720 378 0.09 0.0 1.0 4.5
3 B 22 Qiu, Daniel 1290 52 0.57 0.5 1.5 2.0
4 W 21 WCM Lourenco, Eva 1227 115 0.66 0.0 1.5 3.5
5 B 28 Song, Yifei 1065 277 0.83 1.0 2.5 2.0
6 W 15 Li, Allen 1352 10 0.49 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1371 1331 2.64 3.5 11.0

13 Patel, Rishit , K= 0, Elo=1433, ID=8874
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Chen, Jack 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Hackney, Connor 1430 3 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 4 Hackney, Leyton 1669 236 0.20 0.0 1.5 4.0
4 B 1 Cruden, Neil 1733 300 0.15 1.0 2.5 3.0
5 W 34 Patdu, Ariel 0 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 B 10 WCM Braganza, Nadia 1390 43 0.56 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1154 1037 3.25 3.5 13.5

14 Smith, Scott R , K= 0, Elo=1347, ID=7120
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Chen, Samuel 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 5 Lyall, Simon 1677 330 0.12 0.0 1.0 5.5
3 B 25 Xu, Hannah 1101 246 0.81 0.0 1.0 3.0
4 W 32 Chung, James 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 1037647520 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 30 Chen, Jack 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 334 556 3.69 2.0 8.0

15 Li, Allen , K= 0, Elo=1352, ID=9123
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Chung, James 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 8 Zheng, Thomas 1256 96 0.63 0.0 1.0 4.0
3 W 35 Sun, Weiqun 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 33 Li, Saibo (Cyber) 0 400 0.92 0.0 2.0 4.5
5 W 19 Han, Allan 1311 41 0.56 0.5 2.5 2.5
6 B 12 Li, Leo Xiang Yu 1342 10 0.51 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 667 652 4.46 2.5 11.0

16 Chen, Matthew , K= 0, Elo=1296, ID=9631
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Li, Saibo (Cyber) 0 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 19 Han, Allan 1311 15 0.48 0.0 0.0 2.5
3 B 27 Zhao, Jay Zi Xuan 952 344 0.88 1.0 1.0 2.0
4 W 31 Chen, Samuel 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 32 Chung, James 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 34 Patdu, Ariel 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 534 377 5.04 4.0 10.0

17 Gong, Jie , K= 0, Elo=1263, ID=9237
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Patdu, Ariel 0 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 26 Zhao, Brian 1075 188 0.74 1.0 1.5 2.0
3 W 6 Hackney, Connor 1430 167 0.28 0.0 1.5 3.5
4 B 2 Peak, Stephen 1484 221 0.22 0.5 2.0 2.0
5 B 35 Sun, Weiqun 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 11 Gao, Hugh Zihuai 1411 148 0.30 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 990 900 3.38 3.0 11.5

18 Ravi, Narasimhan Lak, K= 0, Elo=1166, ID=9064
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Cruden, Neil 1733 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 25 Xu, Hannah 1101 65 0.59 0.0 0.0 3.0
3 B 30 Chen, Jack 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
4 W 27 Zhao, Jay Zi Xuan 952 214 0.77 0.0 0.0 2.0
5 W 24 McRae, John 1104 62 0.59 1.0 1.0 1.5
6 B 31 Chen, Samuel 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 776 815 3.87 2.0 3.0

19 Han, Allan , K= 0, Elo=1311, ID=8605
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Peak, Stephen 1484 173 0.27 0.5 0.5 2.0
2 B 16 Chen, Matthew 1296 15 0.52 1.0 1.5 4.0
3 W 10 WCM Braganza, Nadia 1390 79 0.39 0.5 2.0 4.5
4 B 34 Patdu, Ariel 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
5 B 15 Li, Allen 1352 41 0.44 0.5 2.5 2.5
6 W 21 WCM Lourenco, Eva 1227 84 0.62 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1187 1125 3.16 2.5 11.0

20 Yu, Jeffrey , K= 0, Elo=1259, ID=9268
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Jacobs, Hilton 1720 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 27 Zhao, Jay Zi Xuan 952 307 0.86 1.0 1.0 2.0
3 B 31 Chen, Samuel 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 11 Gao, Hugh Zihuai 1411 152 0.30 1.0 3.0 4.0
5 B 8 Zheng, Thomas 1256 3 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 9 Ning, Isabelle Yixua 1288 29 0.46 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1330 1105 3.12 4.0 13.0

21 WCM Lourenco, Eva , K= 0, Elo=1227, ID=8977
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Hackney, Leyton 1669 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 28 Song, Yifei 1065 162 0.71 0.5 0.5 2.0
3 W 26 Zhao, Brian 1075 152 0.70 1.0 1.5 2.0
4 B 12 Li, Leo Xiang Yu 1342 115 0.34 1.0 2.5 3.5
5 W 6 Hackney, Connor 1430 203 0.24 0.0 2.5 3.5
6 B 19 Han, Allan 1311 84 0.38 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1430 1315 2.45 3.5 10.5

22 Qiu, Daniel , K= 0, Elo=1290, ID=9107
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Lyall, Simon 1677 387 0.09 0.0 0.0 5.5
2 W 30 Chen, Jack 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 12 Li, Leo Xiang Yu 1342 52 0.43 0.5 1.5 3.5
4 B 9 Ning, Isabelle Yixua 1288 2 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 1 Cruden, Neil 1733 400 0.08 0.5 2.0 3.0
6 B 32 Chung, James 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 946 1007 2.94 2.0 8.0

23 Yuan, Kimberley , K= 0, Elo=1348, ID=8742
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Hackney, Connor 1430 82 0.39 0.0 0.0 3.5
2 B 32 Chung, James 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 W 24 McRae, John 1104 244 0.80 0.5 0.5 1.5
4 B 26 Zhao, Brian 1075 273 0.83 0.0 0.5 2.0
5 -- 0 not played 1037647520 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 1037647520 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 672 902 2.94 0.5 2.0

24 McRae, John , K= 0, Elo=1104, ID=3532
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Wang, Aaron Ziwen 1476 372 0.10 0.0 0.0 4.5
2 W 31 Chen, Samuel 0 400 0.92 0.0 0.0 1.0
3 B 23 Yuan, Kimberley 1348 244 0.20 0.5 0.5 0.5
4 W 28 Song, Yifei 1065 39 0.55 0.0 0.5 2.0
5 B 18 Ravi, Narasimhan Lak 1166 62 0.41 0.0 0.5 2.0
6 -- 0 not played 1037647520 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 700 1011 2.18 1.5 3.0

25 Xu, Hannah , K= 0, Elo=1101, ID=9412
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Zheng, Thomas 1256 155 0.29 0.0 0.0 4.0
2 B 18 Ravi, Narasimhan Lak 1166 65 0.41 1.0 1.0 2.0
3 W 14 Smith, Scott R 1347 246 0.19 1.0 2.0 2.0
4 B 10 WCM Braganza, Nadia 1390 289 0.16 0.0 2.0 4.5
5 W 2 Peak, Stephen 1484 383 0.09 1.0 3.0 2.0
6 B 4 Hackney, Leyton 1669 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1550 1385 1.22 3.0 11.0

26 Zhao, Brian , K= 0, Elo=1075, ID=9307
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Ning, Isabelle Yixua 1288 213 0.23 0.5 0.5 2.5
2 W 17 Gong, Jie 1263 188 0.26 0.0 0.5 3.0
3 B 21 WCM Lourenco, Eva 1227 152 0.30 0.0 0.5 3.5
4 W 23 Yuan, Kimberley 1348 273 0.17 1.0 1.5 0.5
5 B 27 Zhao, Jay Zi Xuan 952 123 0.67 0.0 1.5 2.0
6 W 28 Song, Yifei 1065 10 0.51 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1160 1191 2.14 2.0 6.5

27 Zhao, Jay Zi Xuan , K= 0, Elo= 952, ID=9137
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 WCM Braganza, Nadia 1390 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 20 Yu, Jeffrey 1259 307 0.14 0.0 0.0 4.0
3 W 16 Chen, Matthew 1296 344 0.12 0.0 0.0 4.0
4 B 18 Ravi, Narasimhan Lak 1166 214 0.23 1.0 1.0 2.0
5 W 26 Zhao, Brian 1075 123 0.33 1.0 2.0 2.0
6 B 1 Cruden, Neil 1733 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1301 1320 0.98 2.0 5.0

28 Song, Yifei , K= 0, Elo=1065, ID=9745
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Gao, Hugh Zihuai 1411 346 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 21 WCM Lourenco, Eva 1227 162 0.29 0.5 0.5 3.5
3 W 2 Peak, Stephen 1484 400 0.08 0.0 0.5 2.0
4 B 24 McRae, John 1104 39 0.45 1.0 1.5 1.5
5 W 12 Li, Leo Xiang Yu 1342 277 0.17 0.0 1.5 3.5
6 B 26 Zhao, Brian 1075 10 0.49 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1288 1274 1.59 2.0 6.0

29 Xiao, Kelvin , K= 0, Elo=1041, ID=9081
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1037647520 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 1037647520 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 1037647520 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 1037647520 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 1037647520 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 1037647520 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

30 Chen, Jack , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Patel, Rishit 1433 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 22 Qiu, Daniel 1290 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 W 18 Ravi, Narasimhan Lak 1166 400 0.08 1.0 1.0 2.0
4 W 35 Sun, Weiqun 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 31 Chen, Samuel 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 14 Smith, Scott R 1347 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 930 873 1.32 3.0 7.0

31 Chen, Samuel , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Smith, Scott R 1347 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 B 24 McRae, John 1104 400 0.08 1.0 1.0 1.5
3 W 20 Yu, Jeffrey 1259 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 16 Chen, Matthew 1296 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 30 Chen, Jack 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 18 Ravi, Narasimhan Lak 1166 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 879 1029 0.90 1.0 5.0

32 Chung, James , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Li, Allen 1352 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 W 23 Yuan, Kimberley 1348 400 0.08 1.0 1.0 0.5
3 B 9 Ning, Isabelle Yixua 1288 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 B 14 Smith, Scott R 1347 400 0.08 1.0 2.0 2.0
5 W 16 Chen, Matthew 1296 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 22 Qiu, Daniel 1290 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1395 1320 0.48 3.0 9.0

33 Li, Saibo (Cyber) , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Chen, Matthew 1296 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 2 Peak, Stephen 1484 400 0.08 1.0 2.0 2.0
3 B 5 Lyall, Simon 1677 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 15 Li, Allen 1352 400 0.08 1.0 3.0 2.5
5 W 10 WCM Braganza, Nadia 1390 400 0.08 0.5 3.5 4.5
6 B 6 Hackney, Connor 1430 400 0.08 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1752 1438 0.48 4.5 16.0

34 Patdu, Ariel , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Gong, Jie 1263 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 W 9 Ning, Isabelle Yixua 1288 400 0.08 1.0 1.5 2.5
3 B 11 Gao, Hugh Zihuai 1411 400 0.08 0.5 2.0 4.0
4 W 19 Han, Allan 1311 400 0.08 1.0 3.0 2.5
5 B 13 Patel, Rishit 1433 400 0.08 0.0 3.0 3.5
6 B 16 Chen, Matthew 1296 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1427 1334 0.48 3.0 13.0

35 Sun, Weiqun , K= 0, Elo= 0, ID=0
Summit Rapid B, Auckland, 18/11/2018, 18/11/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1037647520 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 Wang, Aaron Ziwen 1476 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 15 Li, Allen 1352 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 B 30 Chen, Jack 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 17 Gong, Jie 1263 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 2 Peak, Stephen 1484 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1159 1115 0.82 3.0 10.0